Všeobecné obchodní podmínky DAFilms

Verze platná od 12. 1. 2022

 

Vítejte v dokumentárním kině DAFilms!

Naše společnost Doc-Air Distribution s.r.o., se sídlem Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 10981241, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 351718 (dále jen „Doc-Air Distribution“) poskytuje prostřednictvím portálů na adresách dafilms.cz, dafilms.com, americas.dafilms.com, asia.dafilms.com, dafilms.sk a dafilms.pl (dále jen společně jako „DAFilms“) uživatelům přístup k filmům streamovaným nebo stahovaným přes internet do počítačů, mobilů a dalších zařízení se systémy iOS a Android.

Přečtěte si tyto Všeobecné obchodní podmínky DAFilms (dále jen „podmínky“) pečlivě, protože obsahují důležité informace týkající se vašich i našich práv a povinností při poskytování obsahu prostřednictvím portálu DAFilms.

Těmito podmínkami se řídí poskytování obsahu a služeb prostřednictvím portálu DAFilms a smlouvy v souvislosti s tím uzavřené. Využíváním obsahu a služeb prostřednictvím portálu DAFilms s těmito podmínkami souhlasíte a zavazujete se je dodržovat.

1. Registrovaní uživatelé, předplatné, jednorázový poplatek, platba a fakturace

Obsah a služby DAFilms

Prostřednictvím portálu DAFilms vám nabízíme ke zhlédnutí audiovizuální díla, filmy, a to buď umožněním sledování audiovizuálního díla on-line v rámci portálu DAFilms („stream“), nebo umožněním stažení audiovizuálního díla do vlastního koncového zařízení uživatele („download“). Registrovaným uživatelům nabízíme též další služby, jak je uvedeno níže v těchto podmínkách.

Obsah a služby DAFilms můžete využívat na základě potvrzené objednávky (resp. registrace) prostřednictvím portálu DAFilms, a to dle své volby buď jednorázově, nebo jako předplatitelé. Smluvní vztah mezi Doc-Air Distribution a vámi jako uživatelem vzniká okamžikem odeslání objednávky (resp. registračního formuláře) na portálu DAFilms ze strany uživatele a potvrzením objednávky (resp. registrace) ze strany Doc-Air Distribution. Údaje uvedené při objednávce (či registraci) máte možnost zkontrolovat a opravit vždy před potvrzením příslušné části formuláře objednávky (či registrace). Smlouvu je možné uzavřít v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce.

Není-li dále v konkrétních případech uvedeno jinak, je využívání obsahu a služeb portálu DAFilms zpoplatněno. Nabídka obsahu, tj. audiovizuálních děl v katalogu portálu DAFilms, které mohou uživatelé zhlédnout, může být průběžně aktualizována a měněna.

 

Staňte se registrovaným uživatelem

Pokud chcete využívat služby DAFilms, je nutné se bezplatně zaregistrovat jako uživatel portálu DAFilms (dále jen "registrovaný uživatel"). Tím rovněž získáte přístup k personalizovanému obsahu DAFilms, k některým členským výhodám jako je možnost zhlédnout zdarma určité filmy, i k novinkám ze světa filmu, které vám Doc-Air Distribution bude pravidelně zasílat (pokud zasílání takových novinek neodmítnete).

Abyste se mohli stát registrovaným uživatelem, vyplňte a odešlete nám prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře svou e-mailovou adresu spolu s vytvořeným heslem, nebo se přihlaste prostřednictvím vašeho uživatelského účtu na sociální síti Facebook nebo Twitter. V této souvislosti berete na vědomí, že jste odpovědný za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu i vlastního obsahu tohoto účtu, jakož i za omezení přístupu k vašemu počítači.

Registrace uživatele jako registrovaného uživatele portálu DAFilms je podmínkou pro využívání obsahu a služeb portálu DAFilms.

 

Předplatné

Chcete-li filmy na DAFilms sledovat nebo stahovat za nejlepší ceny, pořiďte si předplatné. Máte na výběr z varianty měsíčního nebo ročního předplatného. Cena předplatného, včetně veškerých daní a poplatků, je vždy uvedena na portálu DAFilms u konkrétní varianty předplatného, kterou si při objednávce zvolíte.

Pro zřízení předplatného je nutné se zaregistrovat jako registrovaný uživatel portálu DAFilms.

Smlouvy týkající se předplatného jsou, v souladu s vaší volbou provedenou v rámci objednávky, uzavírány na období jednoho měsíce či jednoho roku s tím, že zvolené předplatné – ať již měsíční nebo roční – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného) a budou vám účtovány příslušné poplatky, dokud předplatné nezrušíte. Předplatné můžete kdykoliv zrušit, a s to účinností ke konci aktuálního, již započatého období, pro které předplatné dosud trvá. Neposkytujeme peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení předplatného. Zrušení předplatného můžete realizovat buď ve vašem účtu PayPal (pokud platíte předplatné tímto způsobem) nebo na Vašem profilu na portále DAFilms, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“.

Předplatné pro DAFilms můžete dále dát někomu darem coby dárkové předplatné – v takovém případě vám na základě uhrazení ceny předplatného bude vygenerován speciální elektronický kód, který zašlete obdarovanému na jeho e-mail; po aktivaci kódu začne běžet předplatné.

Upozorňujeme, že součástí předplatného nemusí být všechen obsah, tj. všechny filmy aktuálně dostupné v katalogu DAFilms, když vybrané filmy mohou být i předplatitelům přístupné pouze za jednorázový poplatek (nad rámec předplatného).

 

Jednorázový poplatek

Chcete-li se podívat jen na jednotlivý film nebo filmy v rámci katalogu DAFilms, nemusíte si zřizovat předplatné, ale postačí uhrazení odpovídajícího jednorázového poplatku.

Výše jednorázových poplatků, včetně veškerých daní a poplatků, je vždy uvedena u konkrétního filmu v rámci katalogu DAFilms.

Pro získání přístupu k obsahu zpoplatněnému jednorázovým poplatkem je nutné registrovat se jako uživatel DAFilms.

 

Platba a fakturace

Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá buď skrze váš účet PayPal nebo prostřednictvím vaší platební karty. Platební metodu volíte vždy v průběhu objednávky.

Odesláním objednávky odpovídající služby (zpoplatněné předplatným nebo jednorázovým poplatkem) nám dáváte oprávnění účtovat vám poplatek dle aktuálního ceníku, který je vždy dostupný na portálu DAFilms.

Faktura za zvolené předplatné vám bude vystavena vždy na začátku období, jehož se předplatné týká. Vyhrazujeme si právo na změnu načasování naší fakturace, zejména v případě technických překážek s realizací platby nebo s ohledem na jiné objektivní okolnosti. Faktury vám budou zasílány v elektronické podobě, prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedete v rámci objednávky či registrace na portálu DAFilms. Všechny platby za obsah a služby DAFilms jsou nevratné a za pouze částečně využívané období předplatného vám nebude poskytnuta žádná náhrada. V případě zrušení předplatného však budete nadále mít přístup ke službě až do konce aktuálního období, které máte předplaceno.

Informace o způsobu platby můžete upravit a způsob platby můžete změnit ve svém uživatelském profilu na portálu DAFilms.

 

2. Důvěrnost a aktuálnost informací

Uživatel by neměl nikomu sdělit heslo ke svému účtu nebo profilu na DAFilms ani odhalit podrobnosti platební metody (např. poslední čtyři číslice své kreditní nebo debetní karty) spojené s využíváním obsahu a služeb DAFilms.

Uživatel je odpovědný za uvedení pravdivých a úplných informací v rámci objednávky (či registračního formuláře) a aktualizaci a zachování pravdivosti a přesnosti informací, které poskytuje Doc-Air Distribution a které se týkají využívání obsahu a služeb DAFilms.

 

3. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („občanský zákoník“). V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, bude takový spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Doc-Air Distribution.

Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy, kterou s námi pro užívání obsahu a služeb portálu DAFilms uzavřete, a která se řídí těmito podmínkami. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 

4. Použití předložených informací

Doc-Air Distribution je oprávněn používat jakékoli komentáře, informace, nápady, koncepty, recenze, techniky nebo jakýkoli jiný materiál obsažený v jakékoliv komunikaci, kterou nám můžete zaslat, včetně odpovědí na dotazníky nebo prostřednictvím příspěvků na portále DAFilms pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů a vytváření, úpravy nebo zdokonalení služeb DAFilms, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu či jinou kompenzaci pro původce takových informací.

 

5. Zákaznická podpora

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu a vyberte "FAQ". Zde najdete odpovědi na mnoho často kladených otázek nebo se můžete obrátit na náš tým podpory zákazníků na adrese info@dafilms.com.

Na adrese info@dafilms.com můžete též uplatnit jakékoliv své reklamace v souvislosti s využíváním obsahu a služeb portálu DAFilms tak, že v zaslaném e-mailu popíšete a doložíte, v čem má spočívat vadné plnění. Reklamace jsou posuzovány obvykle ve lhůtě 30 dnů od jejich uplatnění.

O výsledku posouzení reklamace vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Uznané vady budou primárně řešeny tak, že uživateli bude poskytnut bezvadný obsah v souladu s jeho objednávkou, případně vrácením či odpovídajícím snížením ceny za poskytnutý obsah a služby.

 

6. Další podmínky

Oprávnění ke zhlédnutí filmu

Berete na vědomí, že filmy, které jsou vám zpřístupněny na portále DAFilms (ať již zdarma nebo na základě uhrazení odpovídajícího předplatného či jednorázového poplatku) jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu. Filmy zásadně nejsou určeny pro užití ze strany uživatelů za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a uživatelé nejsou oprávněni poskytnuté filmy zveřejnit, kopírovat, šířit, sdělovat veřejnosti či jakkoliv jinak užít.

Pokud v rozporu s touto skutečností – a bez opatření si odpovídající licence u majitelů práv (za situace, kdy se na takové užití nevztahuje některá ze zákonných výjimek) – film budete užívat nad rámec vaší osobní potřeby, veřejně a/nebo pro dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, jste plně odpovědní za jakoukoliv újmu, majetkovou i nemajetkovou, i další právní následky, které tím způsobíte.

 

Digitální obsah

Na základě smluv, jež se řídí těmito podmínkami, je vám dodáván digitální obsah – audiovizuální díla, která můžete zhlédnout prostřednictvím portálu DAFilms („stream“) či stáhnout a takto zhlédnout prostřednictvím Vašeho koncového zařízení („download“).

Podrobnosti ohledně funkčnosti digitálního obsahu, technických opatřeních a o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem najdete v sekci „FAQ“ na našich stránkách a pro další otázky je vám k dispozici zákaznická podpora na e-mailové adrese info@dafilms.com.

 

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním portálu DAFilms jsou uvedeny v dokumentu "Zásady zpracování osobních údajů pro Doc-Air Distribution s.r.o.", s nímž je možno se seznámit zde. Odesláním objednávky na obsah a služby DAFilms či registračního formuláře potvrzujete, že jste se s těmito zásadami seznámili.

 

Propagační kódy

Jakýkoli propagační kód nebo nabídka poskytovaná Doc-Air Distribution v souvislosti s DAFilms nemohou být použity ve spojení s jakýmkoli jiným propagačním kódem nebo nabídkou, minulou nebo současnou.

 

7. Změna ceníku a těchto podmínek

Změna ceníku

Vyhrazujeme si právo upravovat v průběhu času ceny za poskytovaný obsah a služby nebo jejich součásti, a to na základě našeho výhradního uvážení.

V případě zamýšlené změny cen předplatného oproti aktuálnímu ceníku, vám – jste-li předplatitelem – bude taková změna sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem dali k dispozici. V případě, že s touto změnou nebudete souhlasit, můžete do okamžiku, než odpovídající změna ceníku vstoupí v účinnost, zrušit obnovení předplatného pro další období, a to buď ve vašem účtu PayPal (pokud platíte předplatné tímto způsobem) nebo na Vašem profilu na portále DAFilms, prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou ceníku souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.

 

Změna podmínek

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě vlastního uvážení Doc-Air Distribution a tyto změny se vztahují na veškeré transakce uskutečněné po zveřejnění těchto změn.

Nicméně v případě, že jste registrovaným uživatelem DAFilms a/nebo hradíte předplatné v souladu s těmito podmínkami, bude vám zamýšlená změna podmínek sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v rámci objednávky předplatného či registračního formuláře. V případě, že se změnou podmínek nebudete souhlasit, můžete nám do okamžiku, než odpovídající změna podmínek vstoupí v účinnost, oznámit ukončení odpovídajícího právního vztahu k Doc-Air Distribution založeného na základě dosavadní verze podmínek na adrese info@dafilms.com; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou podmínek souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.

 

Odstoupení od smlouvy

Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené dle těchto podmínek ve smyslu ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku, neboť se jedná o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, když poskytovaný obsah má povahu digitálního obsahu, a uživateli je s jeho výslovným souhlasem poskytován ihned po potvrzení objednávky (či registračního formuláře).

 

8. Závěrečná ustanovení

Aktuální znění podmínek je dostupné v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce na stránkách portálu DAFilms.

Smlouvy uzavřené dle těchto podmínek, tyto podmínky a všechna jejich dřívější znění budou uloženy u Doc-Air Distribution a příslušným uživatelům k nim na jejich důvodnou žádost bude umožněn přístup.

Portál DAFilms.cz je výsledkem tvůrčí spolupráce 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu sdružených do Doc Alliance. Naším cílem je posouvat hranice dokumentárního filmu, propagovat jeho rozmanitost a podporovat kvalitní autorské filmy.

Členové Doc Alliance

Chcete být pravidelně informováni o našem filmovém programu?

Odesláním registrace k Newsletteru souhlasím se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky a souvisejícím zpracováním osobních údajů pro účely zasílání Newsletteru Doc-Air Distribution s.r.o. a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Zásady zpracování osobních údajů, textu rozumím a souhlasím s ním, přičemž beru na vědomí práva zde uvedená, zejména právo na námitky proti provádění přímého marketingu.

Poslat svému Junioru

Zavřít